Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:126 Utkom från trycket den 4 april 2002Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.;utfärdad den 21 mars 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:21, bet. 2001/02:SfU9, rskr. 2001/02:181. föreskrivs att 14 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. skall ha följande lydelse.14 §14 §Arbetsgivaren äger ur pensionsstiftelse gottgöra sig för vad han utgivit såsompensionspost, avgift för pensionsförsäkring eller annan utgift i samband med pensionering,engångsunderstöd till arbetstagare vid långvarig oförmåga till arbete på grund av sjukdom, lyte eller annat men eller vid avgång ur tjänsten på grund av uppnådd ålder samt engångsunderstöd till efterlevande vid arbetstagarens frånfälle eller utgift för försäkring av sådant understöd. Dessutom äger arbetsgivaren gottgöra sig för vad som särskilt redovisats under rubriken Avsatt till pensioner till fullgörande av bestämmelse i allmän pensionsplan.Gottgörelse enligt denna paragraf får ej avse utgift eller redovisning för annan arbetstagare än sådan, som omfattas av stiftelsens ändamål, eller sådan arbetstagares efterlevande.I fråga om ersättning för värdet av rätt till tjänstepension som överförts till Europeiska gemenskaperna gäller 7 § lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)