Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:138 Utkom från trycket den 9 april 2002Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 27 mars 2002.Regeringen föreskriver att 2 kap. 20 §, 10 kap. 2 a och 4 §§ gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. skall ha följande lydelse.2 kap.20 §20 § Ändringen innebär att punkten 4 upphävs. Vid undervisning på ett individuellt program gäller följande undantag från vad som annars föreskrivs i denna förordning.Bestämmelserna om klassråd tillämpas endast i den utsträckning det är praktiskt möjligt med hänsyn till hur undervisningen är upplagd.Av bestämmelserna i 6 kap. tillämpas endast 12, 14 och 17–25 §§.Bestämmelsen i 8 kap. 4 § om specialklasser tillämpas inte.10 kap.2 a §2 a § Senaste lydelse 2000:219. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.I 5 kap. 28 § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om vissa behörighetsvillkor för sökande till Rh-anpassad utbildning. Därutöver gäller att en sökande till ett nationellt eller specialutformat program skall ha godkända betyg från grundskolan i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper. 4 §4 §Nationella program eller inriktningar, specialutformade program och individuella program som är utformade för en grupp elever får anordnas särskilt för svårt rörelsehindrade, om antalet elever är lägst fyra.En klass eller grupp som anordnas särskilt för svårt rörelsehindrade bör inte ha färre än fyra eller fler än åtta elever. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSMagnus Eriksson(Utbildningsdepartementet)