Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:190 Utkom från trycket den 30 april 2002Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595);utfärdad den 18 april 2002.Regeringen föreskriver att 82 § fordonskungörelsen (1972:595)Förordningen omtryckt 2000:1166. skall ha följande lydelse.82 §82 § Senaste lydelse 2001:1089.Fordonet skall godkännas, om det vid kontrollbesiktningär i trafiksäkert skick,i förekommande fall är utrustat med taxameter som tillsammans med sin fastsättning är kontrollerad och plomberad i enlighet med föreskrifter som avses i 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779),uppfyller kraven enligt förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor, förordningen (1995:555) om HFC, förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet, förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och enligt föreskrifter utfärdade med stöd av dessa förordningar, samtäven i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.Fordonet skall godkännas också om dess brister endast är av ringa betydelse. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENLennart Renbjer(Näringsdepartementet)