Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2002:199 Utkom från trycket den 8 maj 2002Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;utfärdad den 25 april 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215. föreskrivs att 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse.19 §19 §Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller hel garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension eller hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller som har annan inkomst av motsvarande storlek får skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. På regeringens vägnarLARS ENGQVISTBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)