Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:212 Utkom från trycket den 8 maj 2002Lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799);utfärdad den 25 april 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215. föreskrivs i fråga om socialförsäkringslagen (1999:799) dels att punkten 7 i övergångsbestämmelserna till nämnda lag skall ha följande lydelse, dels att det i övergångsbestämmelserna till nämnda lag skall införas en ny punkt, punkten 10, av följande lydelse.7.Senaste lydelse 2000:788. Den som vid utgången av år 2000 uppbär folkpension vid bosättning utomlands skall ha fortsatt rätt till utbetalning av sådan pension enligt äldre bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring.För den som vid utgången av år 2002 uppbär folkpension med stöd av bestämmelserna i första stycket, skall motsvarande gälla sådan ersättning eller pension som träder i stället för folkpensionen från och med januari 2003.10. En efterlevande som vid ingången av år 2003 uppbär eller har rätt till särskild efterlevandepension eller garantipension till sådan pension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, omfattas alltjämt av bestämmelserna i 4 kap. Bestämmelserna skall därvid tillämpas som om den efterlevande uppbar omställningspension eller garantipension till sådan pension.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. På regeringens vägnarLARS ENGQVISTMarianne Jenryd(Socialdepartementet)