Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:268 Utkom från trycket den 22 maj 2002Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;utfärdad den 2 maj 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:57, bet. 2001/02:LU20, rskr. 2001/02:208. föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentLagen omtryckt 1992:558. Senaste lydelse av 5 kap. 2 § 1996:1296. skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2002.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMLars Afrell(Finansdepartementet)