Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:285 Utkom från trycket den 28 maj 2002Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595);utfärdad den 16 maj 2002.Regeringen föreskriverJfr rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 042, 23.2.1970, s. 1, Celex 31970L0156), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/116/EG (EGT L 018, 21.1.2002, s. 1, Celex 32001L0116), rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (EGT L 076, 6.4.1970, s. 1, Celex 31970L0220), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/100/EG (EGT L 016, 18.1.2002, s. 32, Celex 32001L0100), rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 084, 28.3.1974, s. 10, Celex 31974L0150), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/3/EG (EGT L 028, 30.1.2001, s. 1, Celex 32001L0003), rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (EGT L 036, 9.2.1988, s. 33, Celex 31988L0077), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/27/EG (EGT L 107, 18.4.2001, s. 10, Celex 32001L0027) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen (EGT L 203, 10.8.2000, Celex 32000L0030). i fråga om fordonskungörelsen (1972:595)Kungörelsen omtryckt 2000:1166. dels att 7 a och 55 a §§ skall ha följande lydelse, dels att det i kungörelsen skall införas en ny paragraf, 91 a §, av följande lydelse.7 a §7 a §Ett nytt fordon skall anses överensstämma med kraven i denna kungörelse och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av kungörelsen och som gäller fordonets beskaffenhet och utrustning om fordonet har godkänts enligt rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/116/EGEGT L 018, 21.1.2002, s. 1 (Celex 32001L0116)., rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/3/EGEGT L 028, 30.1.2001, s. 1 (Celex 32001L0003)., eller rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/7/EG, och som är försett med typgodkännandemärke samt åtföljt av ett ”Intyg om överensstämmelse”. 55 a §55 a §EG-typgodkännande av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet meddelas för Sveriges del av Vägverket då det gäller direktiven 70/156/EEG, 74/150/EEG och 92/61/EEG och i de särdirektiv till dessa ramdirektiv som berör Vägverkets verksamhetsområde. EG-typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet meddelas för Sveriges del av Naturvårdsverket vad avser följande särdirektiv.Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftföroreningar genom avgaser från motorfordon, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/100/EGEGT L 016, 18.1.2002, s. 32 (Celex 32001L0100). ,rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/20/EG,rådets direktiv 77/537/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från motorer som används i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG,rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/27/EGEGT L 107, 18.4.2001, s. 10 (Celex 32001L0027). ,Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- och trehjuliga motorfordon vad avser kapitel 5, samtEuropaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/156/EEG.Naturvårdsverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av dessa direktiv. Vägverket och Naturvårdsverket skall fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige då det gäller de direktiv enligt vilka respektive myndighet skall meddela EG-typgodkännande. Utseende och anmälan av teknisk tjänst skall ske enligt de bestämmelser i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll som gäller organ som skall anmälas enligt 3 § i samma lag. Ett typgodkännande kan meddelas på grundval av provning som utförts av en teknisk tjänst, som anmälts enligt det tillämpliga direktivet, eller provning som omfattas av avtal som EG har träffat med tredje land. 91 a §91 a §En buss, en tung lastbil eller ett släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton, som stoppas för en flygande inspektion, skall inte kontrolleras om fordonets förare kan visa att fordonet under de senaste tre månaderna har genomgått en fullständig kontrollbesiktning,en flygande inspektion, eller en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning i enlighet med rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhetEGT L 046, 17.2.1997, s. 1 (Celex 31996L0096). , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/11/EGEGT L 048, 17.2.2001, s. 1 (Celex 32001L0011). , i något annat land. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om fordonet har uppenbara brister,om kontrollen avser annan utrustning än den som kontrollerades vid den tidigare flygande inspektionen, ellerkontroll av att enkla brister har avhjälpts.Denna förordning träder i kraft, i fråga om 91 a § den 10 augusti 2002, och i övrigt den 1 juli 2002.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENLennart Renbjer(Näringsdepartementet)