Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2002:191) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2002:191) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall ha följande lydelse.


SFS 2002:310

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
2. Vad som sägs om aktivitetsersättning i 16 kap. 10 § första stycket skall också gälla sådan sjukersättning i form av garantiersättning som utges enligt punkten 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:489) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
På regeringens vägnarINGELA THALÉNMarianne Jenryd(Socialdepartementet)
Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253.