Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:332 Utkom från trycket den 4 juni 2002Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 23 maj 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234. föreskrivs att 29 kap. 2 § brottsbalken skall ha följande lydelse.29 kap.2 §2 § Senaste lydelse 1994:306.Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktasom den tilltalade avsett att brottet skulle få betydligt allvarligare följder än det faktiskt fått, om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet, om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller särskilda svårigheter att värja sig, om den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende, om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom allvarligt tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning, om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som varit särskilt noggrant planlagd eller bedrivits i stor omfattning och i vilken den tilltalade spelat en betydande roll, ellerom ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnders Perklev(Justitiedepartementet)