Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 2 § brottsbalken skall ha följande lydelse.

29 kap.

kap. 2 §

2Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas
  • 1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få betydligt allvarligare följder än det faktiskt fått,
  • 2. om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet,
  • 3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller särskilda svårigheter att värja sig,
  • 4. om den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende,
  • 5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom allvarligt tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning,
  • 6. om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som varit särskilt noggrant planlagd eller bedrivits i stor omfattning och i vilken den tilltalade spelat en betydande roll, eller
  • 7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet.

SFS 2002:332

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnders Perklev(Justitiedepartementet)
Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234.
Senaste lydelse 1994:306.