Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver att övergångsbestämmelserna till förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen skall ha följande lydelse.

 

1 Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.
Genom förordningen upphävs
  • 1. fiskeförordningen (1993:1097),
  • 2. förordningen (1993:651) om marknadsreglering på fiskets område, och
  • 3. förordningen (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet. Vid tillämpning av 36 § första stycket i den upphävda förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m. skall ränta som avser tid från den 30 juni 2000 till den 1 juli 2002 beräknas utifrån Riksgäldskontorets diskonto och ränta som avser tid därefter beräknas utifrån referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635).
Ärenden om stöd som vid ikraftträdandet finns hos en myndighet skall handläggas enligt äldre föreskrifter.

SFS 2002:362

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.
På regeringens vägnarMARGARETA WINBERGHans Petterson(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 2000:190.