Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:468 Utkom från trycket den 11 juni 2002Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 30 maj 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278. föreskrivs att 5 och 6 a §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall ha följande lydelse. 5 §5 § Senaste lydelse 1998:363 (jfr 1998:1322). Om enligt någon särskild föreskrift en tvist angående en förpliktelse skall tas upp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning. Vad som sägs i denna lag om tingsrätt skall i sådana fall gälla den andra myndigheten.Bestämmelserna om betalningsföreläggande och vanlig handräckning gäller inte om lagen (1992:794) om Luganokonventionen skulle vara tillämplig om talan hade väckts i domstol och svaranden vid tidpunkten för ansökan inte har hemvist i Sverige, eller det i en annan stat pågår rättegång om samma sak och denna rättegång kan leda till ett avgörande som är verkställbart i Sverige enligt Luganokonventionen.6 a §6 a § Senaste lydelse 1998:363 (jfr 1998:1322).Särskilda bestämmelser om kronofogdemyndighets behörighet m.m. finns i lagen (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden och i de gemenskapsrättsakter och internationella instrument som omfattas av den lagen. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMCecilia Renfors (Justitiedepartementet)