Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:471 Utkom från trycket den 11 juni 2002Förordning om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område;utfärdad den 30 maj 2002.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område skall ha följande lydelse. 4 §4 §Bevis om att en exekutionstitel får verkställaseller att den kan utgöra grund för verkställighet i ursprungsstaten skall vara utfärdat i Danmark, av justitieministeriet,i Finland, av tingsrätt, i Norge, av justitiedepartementet eller av den myndighet som har meddelat exekutionstiteln eller inför vilken förlikning har ingåtts eller, om det är fråga om avgörande av forliksråd eller om åklagarmyndighets föreläggande om ersättningsskyldighet, av herreds- eller byrett. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMCecilia Renfors(Justitiedepartementet)