Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:492 Utkom från trycket den 11 juni 2002Förordning om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti;utfärdad den 23 maj 2002.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgarantiFörordningen omtryckt 1996:30. Senaste lydelse av 3 § 1997:1007 11 § 1997:1007 30 § 1997:1007 32 § 1997:1007. dels att i 3–5, 7, 11, 11 c, 15 och 30–32 §§ ordet ”överstyrelsen” skall bytas ut mot ”Krisberedskapsmyndigheten”, dels att 2 § skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 1997:1007. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.Ärenden om beredskapsersättning och beredskapslån prövas av Krisberedskapsmyndigheten. Ärenden om beredskapsgarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För beredskapsgarantier gäller vad som föreskrivs om kreditgarantier i garantiförordningen (1997:1006).Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.På regeringens vägnarBJÖRN VON SYDOWIngvar Åkesson(Försvarsdepartementet)