Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:519 Utkom från trycket den 11 juni 2002Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);utfärdad den 23 maj 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU 10, rskr. 2001/02:261. föreskrivs att i 13 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10)Senaste lydelse av 13 kap. 7 § 1994:852. orden ”Överstyrelsen för civil beredskap” skall bytas ut mot ”Krisberedskapsmyndigheten”.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.På regeringens vägnarLENA SOMMESTADKathrin Flossing(Miljödepartementet)