Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:548 Utkom från trycket den 11 juni 2002Lag om ändring i epizootilagen (1999:657);utfärdad den 30 maj 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:93, bet. 2001/02:MJU20, rskr. 2001/02:257. föreskrivs att 15 § epizootilagen (1999:657) skall ha följande lydelse.15 §15 §Staten skall ersätta den som på grund av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen drabbas av förlust på grund av att husdjur avlivas eller dör till följd av skyddsympning eller annan behandling, kostnader på grund av saneringsåtgärder,produktionsbortfall, annan inkomstförlust än som avses i 3.Ersättning för produktionsbortfall lämnas med femtio procent av den kostnad eller förlust som bortfallet medför. I övrigt lämnas full ersättning.Full ersättning för produktionsbortfall lämnas vid utbrott eller vid misstanke om utbrott av sådana särskilt allvarliga epizootiska sjukdomar som anges i föreskrifter meddelade av regeringen. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.På regeringens vägnarMONA SAHLINHans Petterson(Jordbruksdepartementet)