Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i epizootilagen (1999:657);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § epizootilagen (1999:657) skall ha följande lydelse.

kap. 15 §

Staten skall ersätta den som på grund av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen drabbas av
  • 1. förlust på grund av att husdjur avlivas eller dör till följd av skyddsympning eller annan behandling,
  • 2. kostnader på grund av saneringsåtgärder,
  • 3. produktionsbortfall,
  • 4. annan inkomstförlust än som avses i 3.
Ersättning för produktionsbortfall lämnas med femtio procent av den kostnad eller förlust som bortfallet medför. I övrigt lämnas full ersättning.
Full ersättning för produktionsbortfall lämnas vid utbrott eller vid misstanke om utbrott av sådana särskilt allvarliga epizootiska sjukdomar som anges i föreskrifter meddelade av regeringen.

SFS 2002:548

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
På regeringens vägnarMONA SAHLINHans Petterson(Jordbruksdepartementet)
Prop. 2001/02:93, bet. 2001/02:MJU20, rskr. 2001/02:257.