Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:550 Utkom från trycket den 11 juni 2002Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);utfärdad den 30 maj 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:93, bet. 2001/02:MJU20, rskr. 2001/02:257. föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534) dels att 7 § skall upphöra att gälla, dels att nuvarande 7 a § skall betecknas 7 §, dels att 3 och 4 §§, den nya 7 §, 10–12, 29, 31, 32, 34 och 36 §§ skall ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 1998:56.Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt utrymme och skydd samt hållas rena.Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter omstall och andra förvaringsutrymmen för djur, skyldighet att låta förpröva sådana utrymmen, ochskyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.Regeringen får föreskriva att den som inte låter förpröva stall eller andra förvaringsutrymmen för djur skall åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften skall tas ut av den som var ägare av stallet eller förvaringsutrymmet när byggnadsåtgärden vidtogs. Den särskilda avgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om förprövning skett, om det inte finns särskilda skäl att bestämma avgiften till ett lägre belopp.Första stycket gäller inte djur som används för sådana ändamål som avses i 19 §, om djuret inte hålls i fångenskap. Bestämmelserna i andra stycket om krav på tillräckligt utrymme och skydd och bestämmelserna i tredje och fjärde styckena om befogenhet att meddela föreskrifter gäller också hägn.4 §4 § Senaste lydelse 1998:56.Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhållning.7 §7 § Senaste lydelse av förutvarande 7 a § 1991:404.Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot försäljning eller annan överlåtelse av djur.10 §10 § Senaste lydelse 1998:56.Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl.Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner som ges i sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd.Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på eller injektioner till djur samt föreskrifter om undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl.11 §11 § Senaste lydelse 1998:56.För operativa ingrepp på eller injektioner till djur skall en veterinär anlitas. Detsamma gäller vid annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt.Första stycket gäller inte om behandlingen är så brådskande att en veterinär inte hinner anlitas.I sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får injektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har föreskriven utbildning.Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.12 §12 § Senaste lydelse 1994:904.Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mottillförsel av hormoner eller andra ämnen till djur för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom, elleravel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren eller påverka djurens naturliga beteenden.Första stycket 1 gäller inte ämnen som omfattas av lagen (1985:295) om foder.29 §29 § Senaste lydelse 1992:1095.Länsstyrelsen skall meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av djur för den sominte följer ett beslut som en tillsynsmyndighet har meddelat enligt 26 § och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,har misshandlat ett djur,har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, ellervid upprepade tillfällen dömts för brott mot denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.Förbud skall inte meddelas, om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa.Om den mot vilken förbudet riktas är ägare av djuret, får länsstyrelsen dessutom ålägga honom att göra sig av med det och förbjuda honom att skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur.Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare.31 §31 §Länsstyrelsen skall besluta att ett djur skall tas om hand genom polismyndighetens försorg omdjuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av tillsynsmyndigheten, ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, ellerden som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott mot denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.32 §32 § Senaste lydelse 1990:628.Utan hinder av vad i 31 § 1 föreskrivs om tillsägelse och rättelse skall länsstyrelsen, en tillsynsmyndighet eller polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart skall omhändertas omdet bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, ellerdet i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskyddssynpunkt.Om beslutet har meddelats av någon annan än länsstyrelsen, skall beslutet underställas länsstyrelsen, som snarast skall avgöra om det skall fortsätta att gälla.Omhändertagandet skall ske genom polismyndighetens försorg.34 §34 § Senaste lydelse 1992:1095.När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, skall länsstyrelsen snarast fastställa om djuret skall säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas.Om länsstyrelsen har beslutat att djuret skall säljas eller överlåtas på annat sätt och om det visar sig att beslutet inte kan verkställas, får länsstyrelsen i stället besluta att djuret skall avlivas.Djuret skall säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas genom polismyndighetens försorg.36 §36 §Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhetbryter mot 3, 5, 6, 8–11, 13, 14, 16–19 a eller 21 §,bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag, ellerunderlåter att följa ett sådant föreläggande eller bryter mot ett sådant förbud som avses i 29 §.Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år.Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar.Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.2. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande.3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.På regeringens vägnarMONA SAHLINHans Petterson(Jordbruksdepartementet)