Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:558 Utkom från trycket den 11 juni 2002Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 30 maj 2002.Regeringen föreskriverJfr prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98 i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 2 kap. 2, 8 och 10 §§ samt 3 kap. 3 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, av följande lydelse.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2000:261.Styrelsen för en högskola skall själv beslutai viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation,om årsredovisningar, delårsrapport, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt, om åtgärder med anledning av Riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisionsrapporter,om revisionsplan och åtgärder med anledning av redovisning enligt 6 § förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.,i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna,om viktigare föreskrifter,a) om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,b) om disciplinansvar,c) om åtalsanmälan,d) om avstängning eller läkarundersökning,om de antagningsordningar som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket och 8 kap. 3 § tredje stycket,om den anställningsordning som nämns i 4 kap. 14 §, och i frågor i övrigt som är av principiell vikt.Av bestämmelserna i 2 kap. 7, 8 och 10 §§, 3 kap. 2 och 6 §§ samt 11 kap. 6 § framgår att styrelsen för högskolan skall besluta själv också i vissa andra frågor än de som avses i första stycket.Frågor som avses i första stycket 7. a–d skall dock avgöras av personalansvarsnämnden vid högskolan, om en sådan nämnd finns inrättad. Dessa frågor skall i vissa fall prövas av Statens ansvarsnämnd, vilket framgår av 4 kap. 33 §. 4 a §4 a §Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport. 8 §8 §Rektor skall anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt. I sitt arbete med att föreslå rektor, skall styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen skall för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats. 10 §10 §Prorektor är rektors ställföreträdare. Prorektor skall utses av styrelsen för högskolan för högst sex år. Innan styrelsen utser prorektor skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt. I sitt arbete med att utse prorektor, skall styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater.Om flera prorektorer utses, skall en av dem utses till rektors ställföreträdare. 3 kap.3 §3 §Fakultetsnämndens ledamöter, utom representanterna för studenterna, skall utses genom val. Val skall förrättas med slutna sedlar. Om rösterna faller lika vid ett val, skall lotten fälla utslaget.I 2 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) anges det vilka som får väljas till ledamöter i fakultetsnämnden och vilka som skall välja ledamöterna. Med vetenskapligt kompetent lärare avses därvid den som är professor vid en högskola inom annat än konstnärlig verksamhet,annan lärare vid en högskola, om läraren har en anställning för vilken det krävs doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens, ellerprofessor, forskare eller forskarassistent vid ett forskningsråd.De personer som avses i andra stycket 1–2 anses vara lärare inom fakultetsnämndens ansvarsområde, om de är anställda vid den högskola som nämnden hör till och om minst 40 procent av arbetet skall utföras inom nämndens ansvarsområde. De personer som avses i andra stycket 3 anses vara lärare inom fakultetsnämndens ansvarsområde, om de är anställda vid forskningsrådet och om minst 40 procent av arbetet skall utföras inom nämndens ansvarsområde. De anställningar som sägs i detta stycke skall avse arbete på minst halvtid och gälla tills vidare eller för en viss tid, som inte är kortare än två år.Studenterna vid den högskola som fakultetsnämnden hör till har rätt att vara representerade i nämnden med minst tre ledamöter. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)