Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2002:572 Utkom från trycket den 14 juni 2002Förordning om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486);utfärdad den 30 maj 2002.Regeringen föreskriver i fråga om mönsterskyddsförordningen (1970:486) dels att 5, 8–11, 14–19, 22, 23, 35 §§ skall upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 8 och 15 §§ skall utgå, dels att 2–4, 6, 13, 20, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 36–38 §§ skall ha följande lydelse samt dels att det i förordningen skall införas sju nya paragrafer, 28 a–28 g §§, samt närmast före 28 a § och 28 b § nya rubriker av följande lydelse.2 §2 §Ansökan om registrering av mönster skall bestå av en skrivelse (ansökningshandling) med bilagor. Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden företrädes av ombud, även ombudets namn, hemvist och adress,formgivarens namn och adress,uppgift om den produkt eller de produkter som mönstret är avsett att användas på eller ingå i och om den klass enligt Locarnoöverenskommelsen av den 8 oktober 1968 om upprättande av en internationell klassificering för mönsterJfr Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ) 1970:64. till vilken produkten skall hänföras enligt sökanden,när registrering söks av flera gemensamt, uppgift om huruvida någon av dem är utsedd att för alla ta emot meddelanden från registreringsmyndigheten,uppgift om huruvida prioritet enligt 8 § mönsterskyddslagen (1970:485) begärs samt uppgift om var och när den tidigare ansökan har gjorts,uppgift om huruvida sökanden begär att handling som visar mönstret skall hållas hemlig,uppgift om hur många femårsperioder ansökan avser, om sökanden enligt 24 § mönsterskyddslagen ansöker om registrering för flera femårsperioder, uppgift om vilka bilagor som bifogas ansökningshandlingen. Som bilagor skall till ansökningshandlingen fogas a) bildmaterial som visar mönstret,b) om sökanden företräds av ombud, fullmakt för ombudet,c) om mönstret skapats av annan än sökanden, handling som styrker sökandens rätt till mönstret. Med ansökningen skall i 29 § angivna ansöknings- och tilläggsavgifter ges in. 3 §3 §Ansökningshandling och bilagor skall vara skrivna på svenska, danska eller norska. Registreringsmyndigheten kan dock för visst fall bestämma att produktuppgiften skall skrivas på svenska. Är ingiven handling skriven på annat språk än som gäller enligt första stycket första punkten, skall översättning ges in, om registreringsmyndigheten begär det. 4 §4 §Bildmaterial som visar mönstret skall ges in i det antal exemplar som registreringsmyndigheten bestämmer och i format som inte överstiger A 4 (21 x 29,7 cm). Är formatet mindre än A 4, skall ett exemplar vara monterat på vitt papper i format A 4. Bildmaterialet skall vara lämpat för reproduktion i svart-vitt i annan storlek. Om sökanden ger in en modell av mönstret, skall den vara av hållbart material och får inte överstiga 40 centimeter på någon led eller väga mer än 4 kilogram. Ett föremål som kan förskämmas eller är farligt får inte ges in som modell.Omfattar en ansökan flera mönster, skall särskilt bildmaterial ges in för varje mönster. Vid sådan ansökan skall bilder och, i förekommande fall, modeller vara tydligt märkta med fortlöpande nummer. 6 §6 §Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna ansökningar om registrering av mönster. Diariet är tillgängligt för allmänheten.I diariet antecknas för varje ansökanansökningens ingivningsdag och diarienummer,dag då bildmaterial eller modell som visar mönstret först gavs in, om den dagen inte sammanfaller med ingivningsdagen,produkt som mönstret är avsett att användas på eller ingå i och klass till vilken mönstret skall hänföras enligt sökanden,sökandens namn, hemvist och adress,om sökanden företräds av ombud, ombudets namn, hemvist och adress,formgivarens namn och adress, om prioritet begärts, var åberopad tidigare ansökan har gjorts, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer,uppgift om sista giltighetsdag för den begärda skyddsperioden,om sökanden begärt att handling som visar mönstret skall hållas hemlig,modell som givits in, skrivelser som lämnats in och avgifter som betalats i ärendet,beslut som fattats i ärendet,uppskov som enligt 28 f § meddelats i ett invändningsärende. 13 §13 §Vid prövning enligt 14 § mönsterskyddslagen (1970:485) beaktar registreringsmyndigheten allt som myndigheten har kännedom om.Undersökning enligt 14 § mönsterskyddslagen av om hinder mot registrering föreligger sker i den omfattning som föranleds av mönstrets innehåll och i den utsträckning det kan ske utan att behandlingen av ansökan väsentligt fördröjs. 20 §20 § Senaste lydelse 2001:776.Det register som avses i 18 § mönsterskyddslagen (1970:485), mönsterregistret, förs av registreringsmyndigheten.Mönsterregistret och det diarium som avses i 6 § förs med hjälp av automatiserad behandling. Registren skall hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten. 21 §21 §När mönster tas in i mönsterregistret, tilldelas det ett registernummer. Vid samregistrering tilldelas samtliga mönster ett gemensamt registernummer. Mönsterhavaren skall tillställas bevis om registreringen.Registret skall innehållaansökningens diarienummer och mönstrets registernummer,mönsterhavarens namn, hemvist och adress samt, om mönsterhavarenföreträds av ombud, ombudets namn, hemvist och adress,formgivarens namn och adress,uppgift om den produkt som mönstret är avsett att användas på eller ingå i och om den klass till vilken det hänförts, uppgift om den dag a) då registreringsansökningen gavs in eller enligt 13 § första stycket mönsterskyddslagen (1970:485) skall anses gjord, b) då handling som visar mönstret blev allmänt tillgänglig, c) då mönstret registrerades och kungjordes,uppgift om registreringens sista giltighetsdag, uppgift om begärd prioritet med angivande av var den prioritetsgrundande ansökningen gjorts, dagen för denna ansökan samt ansökningens nummer,bildmaterial som visar mönstret,uppgift om huruvida modell givits in. 24 §24 §Har någon till registreringsmyndigheten anmält, att han vill väcka talan om hävande av mönsterregistrering eller om överföring av registrering, antecknas det i registret.När avskrift av dom eller slutligt beslut sänts till registreringsmyndigheten enligt 44 § mönsterskyddslagen (1970:485), antecknas det i registret. När domen eller beslutet vunnit laga kraft, göres sådan anteckning att den huvudsakliga utgången i målet kan utläsas av registret. 27 §27 §Kungörelse om förnyelse skall innehålla uppgift om mönstrets registernummer, förnyelseperiodens begynnelse- och slutdag samt mönsterhavarens namn och adress. Kungörelse om registrering28 a §28 a §Kungörelse om registrering enligt 18 § första stycket mönsterskyddslagen (1970:485) skall innehållaansökningens diarienummer och registreringsnummer,mönsterhavarens namn, hemvist och adress samt, om innehavaren företräds av ombud, ombudets namn, hemvist och adress, formgivarens namn och adress, uppgift om produkt som mönstret är avsett att användas på eller ingå i och om klass till vilken mönstret hänförts,uppgift om dag då ansökningen gavs in eller enligt 13 § första stycket mönsterskyddslagen skall anses gjord,uppgift om begärd prioritet samt om var åberopad tidigare ansökan gjorts, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer,bildmaterial som visar mönstret,uppgift om huruvida modell ingivits,uppgift om huruvida bildmaterialet är utfört i färg,uppgift om sista giltighetsdagen för registreringen. Invändningsförfarande28 b §28 b §Invändning mot registrering samt senare skrivelser från mönsterhavare och invändare skall tillsammans med bilagor ges in till registreringsmyndigheten i tre exemplar. När invändning görs, skall grunderna för invändningen anges.28 c §28 c §Om invändaren företräds av ombud, skall fullmakt för ombudet ges in. 28 d §28 d §Mönsterhavaren skall tillställas exemplar av samtliga skrivelser från invändare.Om mönsterhavaren kommer in med yttrande över invändningen, beslutar registreringsmyndigheten om ytterligare skriftväxling krävs i ärendet. 28 e §28 e §Om det under prövningen av registreringsansökningen kommer in en skrivelse av betydelse för prövningen till registreringsmyndigheten, skall sökanden underrättas om det. Har någon sänt in en sådan skrivelse innan registreringen har kungjorts skall registreringsmyndigheten, om det inte är fråga om bättre rätt till mönstret, göra denne uppmärksam på möjligheten att göra invändning. 28 f §28 f §Om en framställd invändning grundas på 4 § 3 mönsterskyddslagen (1970:485) får registreringsmyndigheten skjuta upp behandlingen av invändningsärendet till dess att mönstret med den tidigare ansöknings- eller prioritetsdagen blir allmänt tillgängligt. 28 g §28 g §Registreringsmyndighetens beslut i ett invändningsärende skall kungöras. Om beslutet innebär att registreringen hävs delvis skall mönstret i den ändrade formen framgå av kungörelsen. 29 §29 § Senaste lydelse 2001:295. Avgifter i ärende som rör ansökan om registrering av mönster skall betalas med följande belopp.
1. Ansökningsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen (1970:485) för den första femårsperioden  
1500 kr 
2. Ansökningsavgift för varje femårsperiod utöver den första, om ansökan avser registrering för flera femårsperioder 
2200 kr 
3. Tilläggsavgift enligt 48§ mönsterskyddslagen: 
 
a)klassavgift för varje klass till vilken mönstret hänförs utöver den första 
500 kr 
b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 
1000 kr 
c) förvaringsavgift för varje modell 
500 kr 
d) kungörelseavgift för varje bild utöver den första 
200 kr 
4. Återupptagningsavgift enligt 14 § fjärde stycket mönsterskyddslagen 
500 kr 
Tilläggsavgift skall, utom vad gäller kungörelseavgift, betalas även för varje femårsperiod utöver den första. 
 
32 §32 §Mönster indelas i klasser enligt Locarnoöverenskommelsen av den 8 oktober 1968 om upprättande av internationell klassificering för mönster. Klassindelningen skall hållas tillgänglig hos registreringsmyndigheten. 34 §34 §Modell som har givits in till registreringsmyndigheten enligt 10 § tredje stycket mönsterskyddslagen (1970:485) förvaras hos myndigheten till dess fem år förflutit efter det att registreringen upphört att gälla. Har mönsterhavaren vid femårsperiodens utgång inte begärt att få tillbaka modellen, får registreringsmyndigheten förstöra den. 36 §36 § Senaste lydelse 1975:610. Talan som grundas på någon av bestämmelserna i 4 § 1 eller 2 mönsterskyddslagen (1970:485) förs av åklagare. 37 §37 §När dom eller slutligt beslut i mål som avses i 16, 31–32, 35–38 eller 41 § mönsterskyddslagen (1970:485) vunnit laga kraft, skall domstolen, så snart det kan ske, underrätta registreringsmyndigheten. 38 §38 §Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om registreringsansökan och handläggningen av den, om ärende rörande registrerat mönster, om mönsterregistret samt om kungörelser i mönsterskyddsärenden. 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på mönster som är registrerade vid tidpunkten för ikraftträdandet eller som registreras på grund av ansökningar som har gjorts innan dess, om inte annat följer av vad som föreskrivs nedan.3. Äldre bestämmelser skall tillämpas på registreringsansökningar som har givits in före den 28 oktober 2001.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENPer Erik Lindeberg(Näringsdepartementet)