Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lotterilagen (1994:1000)

dels att 18 och 23 §§ skall upphävas,

dels att rubriken närmast före 18 § skall utgå,

dels att 16, 17, 21, 37, 41, 42 och 49 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 21 a–21 d §§, samt närmast före 21 a § en ny rubrik av följande lydelse.

kap. 16 §

3Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om
 • 1. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp,
 • 2. värdepappersvinster utgör högst 25 procent av det sammanlagda vinstvärdet i lotteriet,
 • 3. värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,
 • 4. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och
 • 5. det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig avkastning och att denna kommer att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet.
Till grund för beräkningen av vinsternas värde enligt första stycket 3 får läggas en bedömning av ett sannolikt vinstutfall. Detta gäller för lotterier som har en i förväg fastställd vinstplan och som bedrivs i flera län.
Kravet enligt första stycket 5 på skälig avkastning gäller inte om det finns särskilda skäl för annat.
Om lotterna skall säljas i en lottförsäljningsautomat krävs vidare att
 • 1. en vinstplan är fastställd i förväg,
 • 2. vinsterna har dragits i förväg inför en av tillståndsmyndigheten godkänd kontrollant, och att
 • 3. automaten inte betalar ut någon vinst.

kap. 17 §

4En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om
 • 1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam,
 • 2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag,
 • 3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp,
 • 4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp,
 • 5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,
 • 6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och
 • 7. det för lotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt.
Registreringsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare enligt första stycket 7 om det är uppenbart att någon sådan inte behövs.
För lotteri som avses i 16 § fjärde stycket gäller vidare där angivna särskilda förutsättningar.

kap. 21 §

I samband med utgivandet av en tryckt periodisk skrift får det utan tillstånd anordnas ett egentligt lotteri där pristagare utses i en tävling som har anordnats i skriften, om
 • 1. det som villkor för att delta i lotteriet inte fordras att skriften innehas eller att insats betalas, och
 • 2. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp.

Lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor

kap. 21 a §

Lotterier som anordnas i samband med sändning i radio eller television eller på annat sätt förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor är att anse som egentliga lotterier. Detta gäller dock inte vadhållning i samband med hästtävling och sådan vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun. Det gäller inte heller kedjebrevsspel eller liknande spel.

kap. 21 b §

Ett sådant egentligt lotteri som avses i 21 a § får inte anordnas utan särskilt tillstånd utom i fall som anges i 21 c §.
Tillstånd får ges till sådan sammanslutning som avses i 15 §.
Tillstånd får ges endast om kraven i 16 § i tillämpliga delar är uppfyllda.
Tillstånd att anordna egentliga lotterier i lokalradio, närradio eller andra trådsändningar av television än vidaresändningar enligt radio- och TV-lagen (1996:844) får lämnas bara om det kan antas att marknaden för lokala lotterier inte försämras.

kap. 21 c §

I samband med sändning i radio eller television får det utan tillstånd anordnas ett egentligt lotteri där pristagare utses i en tävling som har anordnats i sändningen, om
 • 1. det som villkor för att delta i lotteriet inte fordras att insats betalas, och
 • 2. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp.

kap. 21 d §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får, beträffande tillståndspliktiga lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor, meddela föreskrifter i fråga om åldersgräns och folkbokföring för deltagande, andra krav för anordnande av lotteri samt krav på utrustning som används av anordnaren.

kap. 37 §

Det är inte tillåtet för den som anordnar ett lotteri enligt denna lag att lämna kredit för insatser i lotteriet. Detsamma gäller för den som är ombud för den som anordnar lotteriet.

kap. 41 §

Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd enligt 16 § när lotteriet skall bedrivas i flera län.
Lotteriinspektionen prövar också frågor om tillstånd i fall då särskilt tillstånd krävs enligt 21 b §.

kap. 42 §

5Länsstyrelsen i det län där ett bingospel skall bedrivas prövar frågor om tillstånd enligt 22 §. Om bingospelet skall bedrivas i flera län eller om 22 § andra stycket skall tillämpas prövas dock frågan om tillstånd av Lotteriinspektionen.

kap. 49 §

Tillståndsmyndigheten respektive registreringsmyndigheten skall utse en kontrollant för sådana egentliga lotterier som avses i 16, 17 och 21 a §§ samt fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet skall betalas av den som anordnar lotterierna.
Den som efter registrering anordnar lotterier enligt 17 § skall senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har anordnats under föregående kalenderår. Kontrollanten skall senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna registreringsmyndigheten uppgift om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har anordnats under perioden.

SFS 2002:592

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.
På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLM Lilian Wiklund(Finansdepartementet)
Prop. 2001/02:153, bet. 2001/02:KrU21, rskr. 2001/02:313.
Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).
Senaste lydelse 2001:1045.
Senaste lydelse 2001:1045.
Ändringen innebär att andra stycket upphävs.