Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:614 Utkom från trycket den 26 juni 2002Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);utfärdad den 13 juni 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:137, bet. 2001/02:MJU21, rskr. 2001/02:286. föreskrivsJfr rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogs odlingsmaterial (EGT L 11, 15.1. 2000, s. 17, Celex 31999L0105). i fråga om skogsvårdslagen (1979:429)Lagen omtryckt 1993:553. dels att 7, 33, 34 och 40 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 32 a–32 g och 34 a §§, samt närmast före 32 a § en ny rubrik av följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 1996:1490.Om det är påkallat från skogsvårdssynpunkt, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp villkor för användning av visst slag av skogsodlingsmaterial vid anläggning av skog. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om produktion av, handel med och införsel av skogsodlingsmaterial i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial.EGT L11, 15.1. 2000, s. 17 (Celex 31999L0105). Med skogsodlingsmaterial aves frön, plantor, sticklingar och andra former av förökningsmaterial, avsedda för anläggning av skog enligt vad regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver i enlighet med direktiv 1999/105/EG.Register32 a §32 a §För de ändamål som anges i 32 b och 32 c §§ skall med hjälp av automatiserad behandling föras ett register över fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material samt ett register över godkända frökällor. Dessa register skall ge offentlighet åt den information som ingår i registren. Med frökälla avses frötäktsområde, frötäktsbestånd, fröplantage, föräldraträd till en familj, klon eller klonblandning enligt vad regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial.32 b §32 b §I fråga om personuppgifter skall registret över fysiska och juridiska personer, som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material, ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning, ocha) som avser sådana näringsidkare som registrerats i registret, ellerb) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana näringsidkare,aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om sådana näringsidkare i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, elleruttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204).32 c §32 c §I fråga om personuppgifter skall registret över godkända frökällor ha till ändamål att tillhandhålla uppgifter förverksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning, ocha) som avser sådana frökällor som registrerats i registret, ellerb) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana frökällor,omsättning av skogsodlingsmaterial och fast egendom på vilken en frökälla registrerats,aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om frökällor i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, elleruttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204).32 d §32 d §Regeringen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de register som avses i 32 a § första stycket. 32 e §32 e §Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de register som avses i 32 a § första stycket.32 f §32 f §Skogsstyrelsen får för de ändamål som anges i 32 b och 32 c §§ medge direktåtkomst till de register som avses i 32 a § första stycket. 32 g §32 g §Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.33 §33 § Senaste lydelse 1996:1490.Skogsstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utom när det gäller 32 a–32 g §§. Skogsvårdsstyrelsen utövar den närmare tillsynen inom sitt verksamhetsområde.34 §34 §En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.En tillsynsmyndighet har vidare rätt att hos den som yrkesmässigt bedriver produktion av, handel med eller införsel av skogsodlingsmaterial få tillträde till mark, transportmedel, byggnader och stängda utrymmen, dock inte bostäder, för tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. En tillsynsmyndighet får begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att få sådant tillträde som avses i andra stycket. 34 a §34 a §När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om kontrollbesök enligt artikel 16.6 i rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial har kommissionen rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos den som avses i 34 § andra stycket:granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa handlingar, ochfå tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av den som avses i 34 § andra stycket. Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten i Stockholm.Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta svaranden om handräckningen innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den balken.40 §40 § Senaste lydelse 1995:49.Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Skogsstyrelsen.Skogsstyrelsens beslut i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) och beslut om rättelse enligt 28 § samma lag.Naturvårdsverket får överklaga skogsvårdsstyrelsens beslut i fall som avses i 25 § andra stycket.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.På regeringens vägnarULRICA MESSINGMargareta Gårdmark Nylén(Näringsdepartementet)