Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:634 Utkom från trycket den 2 juli 2002Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 13 juni 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312. föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen (1999:1395) skall ha följande lydelse.3 kap.25 §25 § Senaste lydelse 2000:1374.Om inte något annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar får studiemedel inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnasstudiehjälp enligt 2 kap.,aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,utbildningsbidrag för doktorander,rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, ellerrehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.Studiemedel får inte lämnas för forskarutbildning om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)