Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet,

dels att 2 kap. 3, 9 och 10 §§, 3 kap. 2 § och 6 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 6 a §, av följande lydelse.

2 kap.

kap. 3 §

1Styrelsen för Lantbruksuniversitetet beslutar
 • 1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och om universitetets organisation,
 • 2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt,
 • 3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisionsrapporter,
 • 4. om revisionsplan och åtgärder med anledning av redovisning enligt 6 § förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.,
 • 5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna,
 • 6. om viktigare föreskrifter,
 • 7. om de antagningordningar som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket och 8 kap. 3 § tredje stycket högskoleförordningen (1993:100),
 • 8. om den anställningsordning som nämns i 4 kap. 14 § högskoleförordningen, och
 • 9. i övriga frågor som är av principiell vikt eller som enligt andra bestämmelser i denna förordning skall beslutas av styrelsen.

kap. 6 a §

Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport.

kap. 9 §

2Rektor anställs genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.
Innan styrelsen avger sitt förslag, skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt styrelsen har bestämt.
I sitt arbete med att föreslå rektor skall styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen skall för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

kap. 10 §

3Prorektor är rektors ställföreträdare.
Prorektor utses av styrelsen för högst sex år. Innan styrelsen utser prorektor, skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt styrelsen har bestämt. I sitt arbete med att utse prorektor skall styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater.

3 kap.

kap. 2 §

4Fakultetsnämndens ledamöter, utom representanterna för studenterna, skall utses genom val. Röstberättigade vid val av ledamöter är de vars arbete till minst 40 procent utförs inom fakultetsnämndens ansvarsområde och som är anställda
 • 1. som professor,
 • 2. som annan lärare eller forskare, om läraren eller forskaren har en tillsvidareanställning för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens,
 • 3. som forskarassistent,
 • 4. som statsagronom, statshortonom, statsveterinär eller chefsveterinär,
 • 5. vid forskningsråd, om anställningen motsvarar någon anställning under 1–4 och anställningen är knuten till Lantbruksuniversitet.
Anställningen skall avse arbete på minst halvtid och gälla tills vidare eller för en viss tid, som inte är kortare än två år.
Val av ledamöter skall förrättas med slutna sedlar. Om rösterna faller lika vid ett val, skall lotten fälla utslaget. Styrelsen meddelar ytterligare föreskrifter om hur ledamöterna skall utses.

6 kap.

kap. 1 §

5Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av Lantbruksuniversitetet överklagas:
 • 1. beslut om anställning med undantag för anställning som doktorand eller som professor eller lektor vid befordran av tidigare anställd lektor, annan som haft tillsvidareanställning, för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens, eller adjunkt,
 • 2. beslut om att avslå en ansökan från en lektor eller annan som har tillsvidareanställning, för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens, om befordran till professor,
 • 3. beslut om att avslå en begäran från någon som erbjudits en tillsvidareanställning som lektor att i stället tillsvidareanställas som professor,
 • 4. beslut om att avslå en ansökan enligt 4 kap. 13 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) från en adjunkt om befordran till lektor,
 • 5. beslut enligt 4 kap. 28 § fjärde stycket högskoleförordningen (1993:100) om att avslå en begäran om anställning tills vidare av en lektor eller en adjunkt,
 • 6. beslut om att sökanden inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning,
 • 7. beslut om tillgodoräknande av kurs,
 • 8. avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment,
 • 9. beslut om att dra in rätten till handledning och andra resurser för en doktorands forskarutbildning och beslut att en doktorand inte skall få tillbaka resurserna, och
 • 10. avslag på en students begäran om att få examensbevis eller utbildningsbevis.
Om någon som sökt en anställning som lektor med stöd av första stycket 1 överklagar ett beslut av Lantbruksuniversitetet att anställa någon annan och Överklagandenämnden bifaller överklagandet, skall det ske på så sätt att den klagande anställs som professor, om det yrkas i överklagandet. Detta gäller dock bara om den klagande har behörighet för en sådan anställning och har begärt prövning av detta enligt 4 kap. 23 § högskoleförordningen (1993:100).
Ett överklagande enligt första stycket 3 skall inte prövas om Överklagandenämnden beslutar att någon annan skall ges anställningen på grund av ett överklagande enligt första stycket 1.

SFS 2002:691

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.
På regeringens vägnarMONA SAHLINMaria Wetterling(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 2000:263.
Senaste lydelse 1998:21.
Senaste lydelse 1998:21.
Senaste lydelse1998:1020.
Senaste lydelse 1999:990.