Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:712 Utkom från trycket den 17 september 2002Fsörordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet;utfärdad den 5 september 2002.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet dels att 3 § skall ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 5 § skall sättas närmast före 6 §, dels att det skall införas två nya paragrafer, 5 och 8 §§, av följande lydelse.3 §3 §Myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret skall, var och en inom sitt verksamhetsområde, efter hörande av berörda frivilliga försvarsorganisationer och de samarbetsorgan som organisationerna kan ha bildat,ange målen för utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret,ange vilken utbildning som myndigheten anser bör genomföras,lämna organisationerna underlag för upplysningsverksamhet,vid behov teckna avtal enligt 2 §,registrera och krigsplacera sådan personal som ingått avtal,i övrigt stödja den frivilliga försvarsverksamheten.5 §5 § Tidigare 5 § upphävd genom 1995:695.Krisberedskapsmyndigheten och Försvarsmakten skall, inom sina respektive verksamhetsområden, fördela och betala ut organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna. Myndigheterna får inom respektive område, i samverkan med andra berörda myndigheter, komma överens med organisationerna om uppdrag inom totalförsvaret.8 §8 §Krisberedskapsmyndighetens och Försvarsmaktens beslut enligt 5 § första stycket får överklagas hos regeringen. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2002.På regeringens vägnarBJÖRN VON SYDOWMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)