Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:754 Utkom furån trycket den 29 oktober 2002Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 17 oktober 2002.Regeringen förskriver att det i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall införas en ny paragraf, 2 b §, av följande lydelse.2 b §2 b §AMS skall samverka med Riksförsäkringsverket, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002.På regeringens vägnarMONA SAHLINCathrine Lilja Hansson(Näringsdepartementet)