Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

kap. 40 §

1Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i en kommun, får kommunen meddela föreskrifter om
  • 1. tomgångskörning med motordrivna fordon,
  • 2. spridande av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område,
  • 3. inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett,
  • 4. hantering av mjölk i utrymme för mjölkprodukter, på vilken livsmedelslagen (1971:511) inte tillämpas,
  • 5. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter,
  • 6. tillfälligt förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden,
  • 7. skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen,
  • 8. tillfälligt förbud mot eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område,
  • 9. bränning av halm på åkermark, och
  • 10. luftvärmepumpar.
Om det i en kommun förekommer camping i betydande omfattning på annan plats än i anläggning som avses i 38 § 2, får kommunen meddela föreskrifter för eller förbjuda sådan camping inom särskilt utsatta områden om det behövs för att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.
Kommunen får i ett enskilt fall meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.

SFS 2002:768

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADKathrin Flossing(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 1998:1430.