Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 8 § brottsbalken skall ha följande lydelse.

16 kap.

kap. 8 §

2Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.

SFS 2002:800

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnders Perklev(Justitiedepartementet)
Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234, bet. 2002/03:KU7, rskr. 2002/03:8.
Senaste lydelse 1988:835.