Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen2 skall ha följande lydelse.

1 kap.

kap. 9 §

Utan hinder av denna förordning gäller vad i lag är stadgat
  • 1. om förbud mot kommersiell annons i den mån annonsen används vid marknadsföring av alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror;
  • 2. om förbud mot kommersiell annons som används vid marknadsföring av andra varor än tobaksvaror samt tjänster om det i annonsen förekommer ett varukännetecken som är i bruk för en tobaksvara eller enligt gällande bestämmelser om varumärken är registrerat eller inarbetat för en sådan vara;
  • 3. om förbud mot kommersiell annons som meddelats till skydd för hälsa eller miljö enligt förpliktelse som följer av anslutning till Europeiska gemenskaperna;
  • 4. om förbud mot offentliggörande i yrkesmässig kreditupplysningsverksamhet av kreditupplysning, som innebär otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet eller som innehåller oriktig eller missvisande uppgift, om ersättningsskyldighet för sådant offentliggörande samt om rättelse av oriktig eller missvisande uppgift;
  • 5. om ansvar och ersättningsskyldighet som avser det sätt på vilket uppgift eller underrättelse anskaffats.

SFS 2002:810

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
På regeringens vägnarGÖRAN PERSSONTHOMAS BODSTRÖM(Justitiedepartementet)
Prop. 2001/02:64, bet. 2001/02:KU28, prot. 2001/02:106, bet. 2002/03:KU2, rskr. 2002/03:2.
Tryckfrihetsförordningen omtryckt 1998:1438.