Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut;

Regeringen föreskriver att 1, 1 b, 1 c, 4 och 5 §§ samt bilagan till förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut1 skall ha följande lydelse.

1 §

2Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor för industriell energiframställning skall till Statens strålskyddsinstitut förskottsvis för kalenderkvartal betala följande avgifter:
 
kronor 
1. för finansiering av Strålskyddsinstitutets verksamhet på kärnenergiområdet 
541 000 
2. för finansiering av särskilda beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor 
741 000 
3. för finansiering av strålskyddsforskning med anknytning till kärnkraftsproduktionen 
229 000 

1 b §

3Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar skall till Statens strålskyddsinstitut förskottsvis för kvartal betala följande avgifter för den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anläggningarna:
 
kronor 
1. Studsviksanläggningen med där belägna försöksreaktorer och avfallsanläggningar 
163 000 
2. anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer 
65 000 
3. anläggning för hantering och lagring av använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon avgiftspliktig anläggning 
43 250 
4. anläggning för slutlig förvaring av annat kärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon avgiftspliktig anläggning 
43 250 

1 c §

4Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet skall till Statens strålskyddsinstitut betala en avgift med 1 000 kronor per timme för arbetet med enskilda ärenden beträffande kärntekniska anläggningar som inte omfattas av 1 eller 1 b §, när det gäller
  • 1. villkor eller tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220), eller
  • 2. tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

4 §

5En avgift enligt 3 § skall betalas med belopp som framgår av bilagan.
Avgiften betalas som en årlig avgift för kalenderår från och med det år som följer efter det att beslut om tillstånd har lämnats. Om ett tillstånd förnyas skall avgift betalas även för det år då beslut fattas om att förnya tillståndet. Statens strålskyddsinstitut får, om det finns särskilda skäl, besluta att avgiften i stället för som årsavgift skall betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs.
Förhållanden anmälda skriftligt till Statens strålskyddsinstitut före den 1 januari skall ligga till grund för beräkningen av avgiften.

5 §

6 Om Statens strålskyddsinstituts prövning av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än normalt för Strålskyddsinstitutet, skall en tilläggsavgift betalas med 1 000 kronor per timme för arbetet.

SFS 2002:861

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADKathrin Flossing(Miljödepartementet)
Förordningen omtryckt 1993:424.
Senaste lydelse 1999:1203.
Senaste lydelse 1995:684.
Senaste lydelse 1995:684.
Senaste lydelse 1999:1200.
Senaste lydelse 1993:424.
Senaste lydelse 1999:1200.