Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

dels att 5 b, 16 och 16 a §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 12 och 17 §§, av följande lydelse.

kap. 5 b §

1Näringsidkare som utför servicearbeten på uppdrag av någon som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet får inneha, hantera, bearbeta eller på annat sätt än att transportera ta befattning med kärnämne eller kärnavfall i den omfattning som behövs för att fullgöra uppdraget.
Innehav av kärnämne eller sådant kärnavfall som avses i 18 § skall anmälas till Statens kärnkraftinspektion.

kap. 12 §

2Den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att förvärva, inneha, överlåta, bearbeta eller på annat sätt ta befattning med kärnämne får, efter anmälan till Statens kärnkraftinspektion, från ett annat land i Europeiska unionen till riket införa
 • 1. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller högst 20 procent av isotopen 235 eller 233,
 • 2. naturligt eller utarmat uran eller förening vari naturligt eller utarmat uran ingår,
 • 3. torium eller förening vari torium ingår, eller
 • 4. använt kärnbränsle.
 • Första stycket får tillämpas endast om tillståndet omfattar sådant kärnämne som avses att införas till riket.

kap. 16 §

3Efter att ha hört Statens strålskyddsinstitut vad avser villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till strålskyddet prövar Statens kärnkraftinspektion frågor om tillstånd att förvärva, inneha, överlåta, hantera, bearbeta eller på annat sätt ta befattning med
 • 1. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller högst 20 procent av isotopen 235 eller 233,
 • 2. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller mer än 20 procent av isotopen 235 eller 233 om isotopen 235 eller 233 utgör högst 5 kilogram,
 • 3. högst 5 kilogram plutonium i ren form eller ingående i förening,
 • 4. naturligt eller utarmat uran eller förening vari naturligt eller utarmat uran ingår,
 • 5. torium eller förening vari torium ingår,
 • 6. kärnavfall, eller
 • 7. använt kärnbränsle som innehåller högst 20 kilogram uran.
Efter att ha hört Statens strålskyddsinstitut vad avser villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till strålskyddet prövar Statens kärnkraftinspektion frågor om tillstånd att uppföra, inneha eller driva de anläggningar som behövs för de verksamheter som avses i första stycket, under förutsättning att aktiviteten hos den totala mängden avfall i anläggningen inte vid någon tidpunkt överstiger 10 terabecquerel (TBq), varav högst 10 gigabecquerel (GBq) utgörs av alfaaktiva ämnen.
Andra stycket gäller inte sådana anläggningar som beslutas av Statens strålskyddsinstitut enligt 19 § första stycket 2.

kap. 16 a §

4Statens kärnkraftinspektion prövar, i andra fall än som avses i 14 §, frågor om tillstånd att från ett land utanför Europeiska unionen till riket införa
 • 1. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller högst 20 procent av isotopen 235 eller 233,
 • 2. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller mer än 20 procent av isotopen 235 eller 233 om isotopen 235 eller 233 utgör högst 5 kilogram,
 • 3. högst 5 kilogram plutonium i ren form eller ingående i förening,
 • 4. naturligt eller utarmat uran eller förening vari naturligt eller utarmat uran ingår,
 • 5. torium eller förening vari torium ingår, eller
 • 6. använt kärnbränsle som innehåller högst 20 kilogram uran.
 • Kärnkraftinspektionen prövar även, i andra fall än som avses i 14 §, frågor om tillstånd att från ett annat land i Europeiska unionen till riket införa
 • 1. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller mer än 20 procent av isotopen 235 eller 233 om isotopen 235 eller 233 utgör högst 5 kilogram,
 • 2. högst 5 kilogram plutonium i ren form eller ingående i förening.
 • Kärnkraftinspektionen skall, innan beslut fattas i fråga som avses i första eller andra stycket, ge Statens strålskyddsinstitut tillfälle att yttra sig vad avser villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till strålskyddet.
 • 17 §5Statens kärnkraftinspektion prövar frågor om godkännande som avses i 5 § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Kärnkraftinspektionen får förena ett godkännande med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.
 • Kärnkraftinspektionen skall med eget yttrande lämna över ett ärende om godkännande som avses i första stycket till regeringens prövning i de fall då
 • 1. uppdraget innebär att uppdragstagaren skall vidta huvuddelen av de åtgärder som tillståndet omfattar,
 • 2. uppdragstagaren är ett bolag registrerat i ett land utanför Europeiska unionen, eller
 • 3. ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.
Kärnkraftinspektionen skall, innan ärende överlämnas enligt andra stycket, ge Statens strålskyddsinstitut tillfälle att yttra sig vad avser villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till strålskyddet.

SFS 2002:863

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADKathrin Flossing(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2001:620.
Tidigare 12 § upphävd genom 1995:153.
Senaste lydelse 2001:620.
Senaste lydelse 2001:620.
Tidigare 17 § upphävd genom 1995:153.