Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:885 Utkom från trycket den 6 december 2002Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen;utfärdad den 28 november 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20. föreskrivs att 17 d § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen skall ha följande lydelse.17 d §17 d § Senaste lydelse 1999:434.När ett beslut om förverkande enligt denna lag har vunnit laga kraft, skall egendomen säljas genom Tullverkets försorg eller i den ordning som i allmänhet gäller för försäljning av förverkad lös egendom. Egendomen får i stället förstöras omden inte kan säljas, den kan befaras komma till brottslig användning, ellerden annars är olämplig för försäljning.Vad som anges i första stycket gäller endast om inget annat är föreskrivet i lag eller annan författning. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMTed Stahl(Finansdepartementet)