Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2002:886 Utkom från trycket den 6 december 2002Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling;utfärdad den 28 november 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20. föreskrivs att 25 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling skall ha följande lydelse.25 §25 §Egendom som tagits i beslag enligt denna lag och som förvaras hos annan än Tullverket skall överlämnas till verket, om beslaget hävs och egendomen skall bli föremål förtullbehandling, ellernågon åtgärd enligt a) lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, ellerb) lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.Om egendomen redan har sålts, skall köpeskillingen överlämnas till Tullverket för redovisning. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMTed Stahl(Finansdepartementet)