Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:891 Utkom från trycket den 6 december 2002Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);utfärdad den 21 november 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:93, bet. 2002/03:MJU4, rskr. 2002/03:14. föreskrivsSe Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.18, Celex 31998L0048). att 16 § djurskyddslagen (1988:534) skall ha följande lydelse. 16 §16 § Senaste lydelse 1991:1688.Tillstånd till verksamheten skall den ha som yrkesmässigt eller i större omfattninghåller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring och utfodring,håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring och utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, ellerföder upp pälsdjur.Frågor om tillstånd prövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. En sådan nämnd får också återkalla ett beviljat tillstånd. Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande. 3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTHans Petterson(Jordbruksdepartementet)