Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:902 Utkom från trycket den 9 december 2002Lag om ändring i regeringsformen;utfärdad den 28 november 2002.Enligt riksdagens beslutFörs. 2001/02:RB4, bet. 2001/02:KU13, rskr. 2001/02:170, bet. 2002/03:KU4, rskr. 2002/03:5. föreskrivs att 8 kap. 14 § regeringsformenRegeringsformen omtryckt 1998:1437. skall ha följande lydelse.8 kap.14 §14 §Behörighet för regeringen att besluta föreskrifter i visst ämne utgör ej hinder för riksdagen att genom lag meddela föreskrifter i samma ämne.Riksdagen kan genom lag uppdra åt Riksbanken att meddela föreskrifter inom dess ansvarsområde enligt 9 kap. och beträffande dess uppgift att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.Efter bemyndigande i lag kan riksdagens myndigheter meddela föreskrifter som avser förhållanden inom riksdagen och dess myndigheter. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.På regeringens vägnarGÖRAN PERSSONPÄR NUDER(Justitiedepartementet)