Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i regeringsformen;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 14 § regeringsformen2 skall ha följande lydelse.

8 kap.

kap. 14 §

Behörighet för regeringen att besluta föreskrifter i visst ämne utgör ej hinder för riksdagen att genom lag meddela föreskrifter i samma ämne.
Riksdagen kan genom lag uppdra åt Riksbanken att meddela föreskrifter inom dess ansvarsområde enligt 9 kap. och beträffande dess uppgift att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.
Efter bemyndigande i lag kan riksdagens myndigheter meddela föreskrifter som avser förhållanden inom riksdagen och dess myndigheter.

SFS 2002:902

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
På regeringens vägnarGÖRAN PERSSONPÄR NUDER(Justitiedepartementet)
Förs. 2001/02:RB4, bet. 2001/02:KU13, rskr. 2001/02:170, bet. 2002/03:KU4, rskr. 2002/03:5.
Regeringsformen omtryckt 1998:1437.