Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:946 Utkom från trycket den 11 december 2002Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 21 november 2002.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2001:1004. Ändringen innebär bl.a. att ”Kopplingsintyg”, ”Registreringsintyg”, ”Typbesiktningsinstrument” och ”Typfordon” tagits bort ur förteckningen.Definitionerna med den betydelse som anges nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning
Betydelse
 
Internationellt körkort 
En handling som är avsedd att användas i andra länder och som visar att innehavaren är behörig att föra bil, motorcykel eller terrängvagn 
Körbana 
En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren 
 
Registrerat fordon 
Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret 
Registreringsnummer 
Det nummer under vilket ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret 
 
Trafikövningsplats 
En plats för genomförande av obligatoriska moment vid övningskörning som inte bör utföras på väg 
Typintyg 
Ett intyg som har utfärdats enligt 5 kap. 8 § fordonsförordningen (2002:925) eller enligt 62 § i den upphävda fordonskungörelsen (1972:595) 
Tättbebyggt område 
Ett visst område som enligt lokal trafikföreskrift skall vara tättbebyggt område 
 
Vägren 
En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana 
Yrkesmässig fordonstillverkare 
En fordonstillverkare som innehar ett nationellt typgodkännande för fordon 
Övergångsställe 
En del av en väg avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakat 
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)