Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:996 Utkom från trycket den 13 december 2002Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 5 december 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:4, bet. 2002/03:JuU2, rskr. 2002/03:21. föreskrivs att 1 kap. 2 och 3 e §§ rättegångsbalken skall ha följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 1979:166.I tingsrätt skall det finnas lagman. Som en del i en administrativ samverkan får en tingsrätt och en länsrätt på samma ort ha gemensam lagman.Om regeringen inte bestämmer något annat skall det i tingsrätt även finnas en eller flera rådmän. I de tingsrätter som regeringen bestämmer skall det också finnas en eller flera chefsrådmän.Lagman, chefsrådman och rådman skall vara lagfarna.Tingsrätt får vara delad i avdelningar. Ordförande på avdelning är lagmannen eller en chefsrådman.Vid tingsrätt skall det finnas kansli, som hålls öppet för allmänheten på bestämda tider. 3 e §3 e § Senaste lydelse 1993:512.Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid tingsrätten eller vid en länsrätt på samma ort som tingsrätten. Närmare bestämmelser om detta meddelas av regeringen.Bestämmelserna i 4 kap. 13 § gäller även för andra tjänstemän än domare när de utför åtgärder enligt första stycket. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMPer Hall(Justitiedepartementet)