Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:1032 Utkom från trycket den 17 december 2002Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;utfärdad den 5 december 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22. föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig anställning skall ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2001:1016.Lagen gäller intestatsråden,riksdagens ombudsmän,riksrevisorerna,arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare,arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete eller skyddat arbete.För justitiekanslern, justitieråden och regeringsråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7–7 d §§ om bisysslor, 23–29 §§ om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDMargareta Hammarberg(Justitiedepartementet)