Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:1033 Utkom från trycket den 17 december 2002Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);utfärdad den 5 december 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22. föreskrivs att 4 kap. 1 och 15 §§ stiftelselagen (1994:1220) skall ha följande lydelse.4 kap.1 §1 § Senaste lydelse 1996:1147.En stiftelse skall ha minst en revisor.Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas revi-sorn i en stiftelse med egen förvaltning av styrelsen.Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas revi-sorn i en stiftelse med anknuten förvaltning avförvaltarens högsta beslutande organ,regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om förvaltaren är en statlig myndighet, ellersamtliga bolagsmän i förening, om förvaltaren är ett handelsbolag.I en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. får Riksrevisionen förordna en eller flera revisorer att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer. 15 §15 § Senaste lydelse 2001:305.Revisorerna får inte lämna upplysningar till utomstående om sådana stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.Revisorerna är skyldiga atttill medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om stiftelsens angelägenheter, samtpå begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsynsmyndigheten gäller inte när det är fråga om sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket. Detsamma gäller upplysningar i sådana hänseenden där stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt 9 kap. 10 a §.Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller landstinget.Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. är skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till Riksrevisionen. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)