Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:1039 Utkom från trycket den 17 december 2002Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 5 december 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22. föreskrivs att 2 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.2 kap.6 §6 §Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, den allmänna försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan.Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av försäkringskassan eller länsarbetsnämnden. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarLARS ENGQVISTBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)