Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

kap. 7 §

Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats. Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.
I stället för vad som föreskrives i första stycket gäller att handling anses upprättad,
  • 1. diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som föres fortlöpande, när handlingen har färdigställts för anteckning eller införing,
  • 2. dom och annat beslut, som enligt vad därom är föreskrivet skall avkunnas eller expedieras, samt protokoll och annan handling i vad den hänför sig till sådant beslut, när beslutet har avkunnats eller expedierats,
  • 3. annat myndighets protokoll och därmed jämförliga anteckningar, när handlingen har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts, dock ej protokoll hos riksdagens utskott, kommuns revisorer eller statliga kommittéer eller hos kommunal myndighet i ärende som denna endast bereder till avgörande.

SFS 2002:1049

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
På regeringens vägnarGÖRAN PERSSONTHOMAS BODSTRÖM(Justitiedepartementet)
Bet. 2001/02:KU25, prot. 2001/02:123, bet. 2002/03:KU9, rskr. 2002/03:9.
Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908.