Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:1107 Utkom från trycket den 30 december 2002Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 12 december 2002.Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. skall ha följande lydelse. Bilaga 2 Senaste lydelse 2002:139. EXAMENSORDNING Yrkesexamina Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer. 45. Yrkeshögskoleexamen Omfattning Yrkeshögskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 80 poäng. I examensbeviset skall det anges vilket yrkesområde som utbildningen avser. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)För att få en yrkeshögskoleexamen skall studenten ha– relevanta ämneskunskaper i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de teoretiska grunderna för det yrkesområde som utbildningen avser,– kunskapsmässiga förutsättningar att använda kända metoder inom yrkesområdet, och– sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta inom det yrkesområde som utbildningen avser.Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 46. Yrkesteknisk examen Omfattning Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.På regeringens vägnarLENA SOMMESTADCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)