Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver att 6 kap. 1 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 1 §

1Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av Lantbruksuniversitetet överklagas:
  • 1. beslut om anställning, med undantag för anställning som doktorand eller som professor vid befordran av tidigare anställd lektor eller lektor vid befordran av adjunkt eller av annan som haft tillsvidareanställning för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens, och för anställning enligt 4 kap. 30 § 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) som lektor eller adjunkt,
  • 2. beslut om att avslå en ansökan från en lektor eller annan som har tillsvidareanställning, för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens, om befordran till professor,
  • 3. beslut om att avslå en begäran från någon som erbjudits en tillsvidareanställning som lektor att i stället tillsvidareanställas som professor,
  • 4. beslut om att avslå en ansökan enligt 4 kap. 13 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) från en adjunkt om befordran till lektor,
  • 5. beslut enligt 4 kap. 28 § fjärde stycket högskoleförordningen (1993:100) om att avslå en begäran om anställning tills vidare av en lektor eller en adjunkt,
  • 6. beslut om att sökanden inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning,
  • 7. beslut om tillgodoräknande av kurs,
  • 8. avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment,
  • 9. beslut om att dra in rätten till handledning och andra resurser för en doktorands forskarutbildning och beslut att en doktorand inte skall få tillbaka resurserna, och
  • 10. avslag på en students begäran om att få examensbevis eller utbildningsbevis.
Om någon som sökt en anställning som lektor med stöd av första stycket 1 överklagar ett beslut av Lantbruksuniversitetet att anställa någon annan och Överklagandenämnden bifaller överklagandet, skall det ske på så sätt att den klagande anställs som professor, om det yrkas i överklagandet. Detta gäller dock bara om den klagande har behörighet för en sådan anställning och har begärt prövning av detta enligt 4 kap. 23 § högskoleförordningen (1993:100).
Ett överklagande enligt första stycket 3 skall inte prövas om Överklagandenämnden beslutar att någon annan skall ges anställningen på grund av ett överklagande enligt första stycket 1.

SFS 2003:22

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.
På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTHans Petterson(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 2002:691.
Senaste lydelse 2001:739.