Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt2 skall ha följande lydelse.

3 §

3Om hyresgäster har intresse av att förvärva fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, får detta anmälas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Intresseanmälan skall för hyresgästernas räkning göras av en bostadsrättsförening respektive en kooperativ hyresrättsförening.
Föreningen skall till sin anmälan foga ett intyg av föreningens styrelse om
  • 1. hur många lägenheter som finns i den fasta egendom som anmälan omfattar,
  • 2. att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna skriftligen har förklarat sig intresserade av ombildningen, samt att dessa hyresgäster är medlemmar i föreningen och – om de är bostadshyresgäster och anmälan avser ombildning till bostadsrätt – även är folkbokförda på fastigheten, och
  • 3. att samtliga lägenheter i en småhusenhet som omfattas av anmälan hyrs för något annat ändamål än fritidsändamål.

SFS 2003:33

Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.
På regeringens vägnarLARS-ERIK LÖVDÉNAnne Mellqvist(Justitiedepartementet)
Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/03:96.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2002:99.
Senaste lydelse 2002:99.