Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)2

dels att i 19 a, 20 och 24 §§ ordet ”Jordbruksverket” skall bytas ut mot ”Djurskyddsmyndigheten”,

dels att i 3 § uttrycket ”regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk” skall bytas ut mot ”regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer”,

dels att i 4, 6–8, 10–12 och 14–18 §§ uttrycket ”regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket” skall bytas ut mot ”regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer”,

dels att 25, 33 och 38 §§ skall ha följande lydelse.

25 §

3Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om hur tillsynen enligt denna lag skall bedrivas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det får tas ut avgift för tillsynen och i ärenden enligt denna lag. Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela föreskrifter om sådana avgifter.

33 §

Beslut enligt 31 eller 32 § omfattar också avkomma som det omhändertagna djuret föder under omhändertagandet.
Sedan ett djur har omhändertagits får ägaren inte förfoga över djuret eller avkomma som omfattas av omhändertagandet utan tillstånd av länsstyrelsen.

38 §

4Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.
Beslut, som annan statlig myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Annat beslut som en statlig myndighet meddelat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen får överklagas hos regeringen.

SFS 2003:52

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 33 § och i övrigt den 1 januari 2004.
2. För ärenden som väckts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.
På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTHans Petterson (Jordbruksdepartementet)
Prop. 2001/02:189, bet. 2002/03:MJU5, rskr. 2002/03:98.
Senaste lydelse av 3 § 2002:550 4 § 2002:550 6 § 1991:404 7 § 2002:550 8 § 1998:56 10 § 2002:550 11 § 2002:550 12 § 2002:550 14 § 1991:404 15 § 1991:404 16 § 2002:891 17 § 1991:404 18 § 1991:404 19 a § 1998:56 20 § 1998:56 24 § 1991:1688.
Senaste lydelse 1991:404.
Senaste lydelse 1995:1714.