Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:96 Utkom från trycket den 1 april 2003Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 20 mars 2003.Regeringen föreskriver i fråga om fordonsförordningen (2002:925) dels att 11 kap. 18 § skall ha följande lydelse, dels att punkterna 3 och 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse.11 kap.18 §18 §I förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet finns bestämmelser om avgifter för förrättningar eller åtgärder som regleras i denna förordning och som utförs av Vägverket eller av en förrättningsman som har förordnats av verket.I förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet finns bestämmelser om fastställande av avgifter i besiktningsverksamheten.Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om de avgifter för tillsyn som avses i 4 kap. 9 § fordonslagen (2002:574).3. Om en fordonstyp har godkänts vid typbesiktning enligt bestämmelserna i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) eller fordonskungörelsen (1972:595) skall godkännandet anses som ett meddelat nationellt typgodkännande enligt denna förordning med rätt för innehavaren att utfärda typintyg för den godkända fordonstypen till och med den 31 december 2004. För mopeder och motorcyklar gäller dock i stället vad som sägs i 5.6. För fordon som har godkänts vid en fullständig registreringsbesiktning före ikraftträdandet skall bestämmelsen om kontrollbesiktning första gången i 77 § 1 fordonskungörelsen (1972:595) alltjämt tillämpas.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)