Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i epizootilagen (1999:657);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8, 11, 15, 17 och 20 §§ epizootilagen (1999:657) skall ha följande lydelse.

kap. 8 §

För att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om
 • 1. slakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade eller kan sprida smitta,
 • 2. slakt eller annan avlivning av andra djur,
 • 3. oskadliggörande av döda djur och produkter av djur samt av avfall och annat material som kan sprida smitta,
 • 4. smittrening,
 • 5. skyddsympning eller annan förebyggande behandling av djur,
 • 6. undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,
 • 7. djurhållning,
 • 8. begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av levande och döda djur, produkter av djur, andra varor och annat material,
 • 9. transporter av djur och varor,
 • 10. journalföring i fråga om djur, produkter av djur och djurtransporter,
 • 11. oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,
 • 12. metoder för provtagning och analys.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som behövs som komplettering av sådana EG-bestämmelser som inte faller inom tillämpningsområdet för vare sig livsmedelslagen (1971:511) eller lagen (1985:295) om foder och som finns i
 • 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati2, eller
 • 2. någon EG-förordning som har beslutats med stöd av den förordning som anges under 1.

kap. 11 §

Den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen utövas av Jordbruksverket. Länsstyrelsen utövar tillsynen inom länet.
Det som sägs i första stycket och i 12–14 §§ om tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen gäller också för tillsyn över efterlevnaden av sådana EG-bestämmelser som avses i 8 § andra stycket.

kap. 15 §

3Staten skall ersätta den som på grund av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen drabbas av
 • 1. förlust på grund av att husdjur eller andra än vilt levande djur avlivas eller dör till följd av skyddsympning eller annan behandling,
 • 2. kostnader på grund av saneringsåtgärder,
 • 3. produktionsbortfall,
 • 4. annan inkomstförlust än som avses i 3.
Ersättning för produktionsbortfall lämnas med femtio procent av den kostnad eller förlust som bortfallet medför. I övrigt lämnas full ersättning.
Full ersättning för produktionsbortfall lämnas vid utbrott eller vid misstanke om utbrott av sådana särskilt allvarliga epizootiska sjukdomar som anges i föreskrifter meddelade av regeringen.

kap. 17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att
 • 1. ersättning inte lämnas för kontrollåtgärder eller förebyggande åtgärder som vidtas enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter,
 • 2. till grund för ersättning för sådan förlust eller kostnad som anges i 15 § första stycket 1 eller 2 skall läggas ett visst högsta värde på djur eller annan egendom som skall ersättas,
 • 3. ersättning för kostnad eller förlust med anledning av saneringsåtgärder eller produktionsbortfall får lämnas enligt viss angiven schablon.

kap. 20 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
 • 1. underlåter att göra anmälan enligt 2 § eller bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 2 §,
 • 2. bryter mot ett beslut enligt 4 § eller mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av 5 eller 8 §,
 • 3. bryter mot sådana bestämmelser om hantering av specificerat riskmaterial, om framställning eller användning av animaliska produkter eller om överlåtelse av djur eller andra produkter än livsmedel, som finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt 13 § döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.
Innefattar ett brott som avses i första stycket 2 olovlig transport av djur eller varor skall sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

SFS 2003:101

Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.
På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTHans Petterson (Jordbruksdepartementet)
Prop. 2002/03:39, bet. 2002/03:MJU12, rskr. 2002/03:121.
EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999).
Senaste lydelse 2002:548.