Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:101 Utkom från trycket den 1 april 2003Lag om ändring i epizootilagen (1999:657);utfärdad den 20 mars 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:39, bet. 2002/03:MJU12, rskr. 2002/03:121. föreskrivs att 8, 11, 15, 17 och 20 §§ epizootilagen (1999:657) skall ha följande lydelse.8 §8 §För att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta omslakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade eller kan sprida smitta,slakt eller annan avlivning av andra djur,oskadliggörande av döda djur och produkter av djur samt av avfall och annat material som kan sprida smitta,smittrening,skyddsympning eller annan förebyggande behandling av djur,undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,djurhållning, begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av levande och döda djur, produkter av djur, andra varor och annat material,transporter av djur och varor,journalföring i fråga om djur, produkter av djur och djurtransporter,oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,metoder för provtagning och analys.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som behövs som komplettering av sådana EG-bestämmelser som inte faller inom tillämpningsområdet för vare sig livsmedelslagen (1971:511) eller lagen (1985:295) om foder och som finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopatiEGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999). , ellernågon EG-förordning som har beslutats med stöd av den förordning som anges under 1.11 §11 §Den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen utövas av Jordbruksverket. Länsstyrelsen utövar tillsynen inom länet. Det som sägs i första stycket och i 12–14 §§ om tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen gäller också för tillsyn över efterlevnaden av sådana EG-bestämmelser som avses i 8 § andra stycket. 15 §15 § Senaste lydelse 2002:548.Staten skall ersätta den som på grund av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen drabbas avförlust på grund av att husdjur eller andra än vilt levande djur avlivas eller dör till följd av skyddsympning eller annan behandling,kostnader på grund av saneringsåtgärder,produktionsbortfall,annan inkomstförlust än som avses i 3.Ersättning för produktionsbortfall lämnas med femtio procent av den kostnad eller förlust som bortfallet medför. I övrigt lämnas full ersättning.Full ersättning för produktionsbortfall lämnas vid utbrott eller vid misstanke om utbrott av sådana särskilt allvarliga epizootiska sjukdomar som anges i föreskrifter meddelade av regeringen. 17 §17 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att ersättning inte lämnas för kontrollåtgärder eller förebyggande åtgärder som vidtas enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter,till grund för ersättning för sådan förlust eller kostnad som anges i 15 § första stycket 1 eller 2 skall läggas ett visst högsta värde på djur eller annan egendom som skall ersättas,ersättning för kostnad eller förlust med anledning av saneringsåtgärder eller produktionsbortfall får lämnas enligt viss angiven schablon.20 §20 §Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhetunderlåter att göra anmälan enligt 2 § eller bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 2 §,bryter mot ett beslut enligt 4 § eller mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av 5 eller 8 §,bryter mot sådana bestämmelser om hantering av specificerat riskmaterial, om framställning eller användning av animaliska produkter eller om överlåtelse av djur eller andra produkter än livsmedel, som finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001.I ringa fall skall inte dömas till ansvar.Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt 13 § döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.Innefattar ett brott som avses i första stycket 2 olovlig transport av djur eller varor skall sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTHans Petterson (Jordbruksdepartementet)