Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:115 Utkom från trycket den 15 april 2003Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);utfärdad den 3 april 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133. föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979)Lagen omtryckt 1975:1248. skall ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse1998:1486.Förmånsrätt följer medsjöpanträtt och luftpanträtt,handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)