Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:135 Utkom från trycket den 29 april 2003Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 16 april 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:36, bet. 2002/03:SoU14, rskr. 2002/03:142. föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) dels att 12 kap. 3 och 4 §§ skall upphöra att gälla, dels att 12 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före 12 kap. 1 § skall ha följande lydelse.12 kap. Gallring1 §1 §Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket.Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde.2 §2 §Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 § första stycket:handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om faderskap,handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om adoption,handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familjehem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet. Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § andra stycket föräldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet fyllt arton år. Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 § av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarLARS ENGQVISTBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)