Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. skall ha följande lydelse.

kap. 1 §

I denna lag ges bestämmelser om vissa åtgärder till skydd mot
  • – sabotage,
  • – terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
  • – spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret.
I lagen ges också bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet.

SFS 2003:155

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDIngvar Åkesson(Försvarsdepartementet)
Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.