Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:156 Utkom från trycket den 7 maj 2003Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);utfärdad den 24 april 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148. föreskrivs att 6 och 22 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627) skall ha följande lydelse.6 §6 §Med säkerhetsskydd avses skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet, skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) och som rör rikets säkerhet, ochskydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet.22 §22 § Senaste lydelse 1998:625.Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgifter om den kontrollerade som finns i SÄPO-registret eller annars behandlas hos Säkerhetspolisen samt de uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret och i misstankeregistret om dom eller misstanke om brott som avses i 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ brottsbalken, 4 kap. 1–6 och 8–9 a §§ brottsbalken, 6 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken, 8 kap. 4–6 §§ brottsbalken, 9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken, 12 kap. 3 § brottsbalken, 13 kap. 1–5 b och 7 §§ brottsbalken, 16 kap. 1–3, 5, 6 och 8 §§ brottsbalken, 17 kap. 1 § brottsbalken, 18 kap. 1 och 3–5 §§ brottsbalken, 19 kap. brottsbalken,1 och 3 §§ narkotikastrafflagen (1968:64),9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67), och 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.Även uppgift om försök och förberedelse till dessa gärningar får lämnas ut. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMStefan Johansson(Justitiedepartementet)