Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:195 Utkom från trycket den 27 maj 2003Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);utfärdad den 15 maj 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158. föreskrivs att 11 § tandvårdslagen (1985:125) skall ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 1991:905.Ledningen av folktandvården skall utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarLARS ENGQVISTBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)